VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)

spoločnosť Jedinečnosť s.r.o., IČO 50961519, DIČ 2120542644 so sídlom

 Tatranská 2, 080 01 Prešov
mobil: 0907924207, e-mail:funnilytabor@gmail.com (ďalej iba “predávajúci“)

Kupujúci, ktorý kúpi klasický pobytový tábor prostredníctvom internetu na www.funnily.sk, vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom internetových stránok predávajúceho výslovne potvrdzuje, že sa s obsahom všeobecných obchodných podmienok predávajúceho oboznámil a súhlasí s tým, že všeobecné obchodné podmienky predávajúceho sú súčasťou uzatvorenej zmluvy a sú pre obidve strany záväzné. Rozhodujúce  sú všeobecné obchodné podmienky platné v deň pripísania platby kúpnej ceny na účet predávajúceho.

          I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci je prevádzkovateľom klasického pobytového tábora (ďalej iba “tábor“). Predávajúci ponúka k predaju tábor tretím osobám v rámci internetového predaja na internetových stránkach www.funnnily.sk (ďalej iba “internetová stránka”).
 2. Predávajúci prehlasuje, že všetky údaje, ako aj ostatné informácie, uvedené na internetovej stránke o ponúkanom tábore sú pravdivé a sú v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpisy platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 3. Tieto VOP platia pre zakúpenie klasického pobytového tábora na internetovej stránke. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 4. Predávajúci dodá službu, ktorou je tematický tábor pre deti na základe elektronickej objednávky kupujúceho urobenej prostredníctvom internetovej stránky na formulári označenom ako prihláška na tábor.
 5. Kupujúci prehlasuje, že je oprávneným zákonným zástupcom dieťaťa, ktoré na tábor prihlasuje, a ďalej prehlasuje, že všetky údaje, ako i ostatné informácie uvedené v prihláške na tábor, sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že je pripravený na výzvu predávajúceho správnosť údajov doložiť.
 6. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomí toho, že účastníkom tábora sa dieťa stáva iba v období konania tábora, a to od okamihu odovzdania dieťaťa kupujúcim, prípadne im povereným zástupcom, predávajúcemu, do okamihu odovzdania dieťaťa predávajúcemu späť kupujúcemu, prípadne poverenému zástupcovi kupujúceho.
 7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci je povinný dieťa od kupujúceho, prípadne im povereného zástupcu dieťaťa v určenom mieste v deň začatia tábora prevziať iba v prípade, že kupujúci splní všetky tieto podmienky účasti dieťaťa na tábore:
 • kupujúci urobil riadne objednávku tábora (vyplnil na internetovej stránke prihlášku na tábor) a riadne zaplatil celú cenu tábora,
 • kupujúci odovzdal predávajúcemu platný posudok lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a odovzdal kópiu preukazu zdravotnej poisťovne dieťaťa,
 • kupujúci odovzdal predávajúcemu vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný nástupný list dieťaťa,
 • kupujúci odovzdal predávajúcemu vyplnený a zákonným zástupcom podpísané prehlásenie o riadnom odovzdaní dieťaťa predávajúcemu.

  8. Kupujúci výslovne prehlasuje, že si je vedomí toho, že účastníkom tábora dieťa prestáva byť v okamihu, kedy sa dieťa v dobe konania tábora prevezme zákonným zástupcom alebo ním poverená osoba.

II. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

1.  Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená na základe objednávky kupujúceho urobenej na internetovej stránke predávajúceho vyplnením akýchkoľvek predpísaných povinných údajov a náležitostí elektronického formulára prihláška na tábor okamihom, kedy je na účet predávajúceho pripísaná záloha na kúpnu cenu podľa čl. IV VOP.
2.  Kupujúci je predávajúcim o prijatie objednávky automaticky informovaný elektronickou správou na e-mailovu adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke.
3.  Predávajúci si vyhradzuje právo považovať za riadnu a záväznú objednávku, ktorá neobsahuje všetky predávajúcim požadované informácie, najmä kontakt na kupujúceho (tel., e-mail, apod.)

III. DODACIE PODMIENKY A TERMÍN

 1. Miestom a dobou plnenia, ktorou je vlastný konania tábora, je rekreačný areál a doba uvedená v objednávke kupujúceho (vyplnenom elektronickom formuláry prihláška na tábor).

IV. PLATEBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB ÚHRADY

 1. Cena za tábor je uvedená v objednávke kupujúceho vo vyplnenom elektronickom formulári prihláška na tábor, pričom zálohu na cenu je kupujúci povinný uhradiť do 7 dní odo dňa doručenia vyrozumenia predávajúceho o prijatí objednávky podľa čl. II. odst. 2 VOP. Doplatok je kupujúci povinný uhradiť najneskôr do 60 dní pred začatím tábora. Doplatok ceny tábora je možné taktiež uhradiť jednorázovo spolu so zálohou na cenu.
 2. V prípade objednávky kupujúceho urobenej v dobe menej než 60 dní pred začiatkom tábora, je kupujúci povinný cenu zaplatiť v plnej výške do 5 dní odo dňa doručenia vyrozumenia o prijatí objednávky podľa čl. II. odst. 2 VOP a zmluva je potom uzatvorená okamihom pripísania ceny na účet predávajúceho.
 3. V prípade omeškania kupujúceho s platením zálohy na účet predávajúceho sa objednávka kupujúceho považuje za odvolanú a predávajúci považuje omeškanie kupujúceho za stratu záujmu o účasť na tábore a zrušenie objednávky (prihlášky na tábor).
 4. Po vyplnení elektronickej objednávky budú zákazníkovi e-mailom doručené potrebné údaje k uskutočneniu platby ceny.
 5. Platba ceny prebieha bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho. Číslo účtu predávajúceho oznámi zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávke.

V. STORNO PODMIENKY

 1. V prípade zrušenia zmluvy na žiadosť kupujúceho viac ako 30 dní pred termínom plánovaného nástupu na tábor predávajúci kupujúcemu vráti 75% z uhradenej čiastky.
 2. V prípade zrušenia zmluvy na žiadosť kupujúceho v období  30 – 14 dní pred termínom plánovaného nástupu na tábor predávajúci kupujúcemu vráti 50% už uhradenej čiastky.
 3. V prípade zrušenia zmluvy na žiadosť kupujúceho v období 14 a menej dní pred termínom plánovaného nástupu na tábor sa uhradená čiastka nevracia. Výnimkou je choroba dieťaťa doložená potvrdením lekára, potom predávajúci kupujúcemu vráti 50% z uhradenej čiastky.
 4. V prípade zrušenia zmluvy na žiadosť kupujúceho a zaistenie náhradníka zo strany kupujúceho, ktorý riadna a včas uhradí celú cenu za tábor, predávajúci storno poplatok nepožaduje.
 5. V prípade predčasného ukončenia pobytu dieťaťa na tábore ( nemoc, na vlastnú žiadosť, z dôvodu porušenia táborového poriadku alebo disciplinárnych problémov ) sa uhradená cena nevracia.

VI. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIE  A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Týmto reklamačným poriadkom sa riadia reklamácie všetkých táborov pre deti zakúpených prostredníctvom internetových stránok www.funnily.sk.
 2. Predávajúci ako prevádzkovateľ tábora si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesta konania tábora. Pokiaľ kupujúci nebude s touto zmenou termínu alebo miesta konania súhlasiť, je predávajúci povinný poukázať na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od zmeny miesta alebo termínu tábora už prípadné uhradené platby.
 3. Ak dôjde k úplnému zrušeniu tábora pred plánovaným termínom konania tábora z dôvodu na strane predávajúceho, bude kupujúcemu vrátená platba na účet, z ktorého predávajúci platbu obdržal. Platbu za tábor je predávajúci povinný poukázať na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od zrušenia tábora.
 4. Ak dôjde k úplnému zrušeniu tábora v priebehu konania tábora z dôvodu na strane predávajúceho, bude kupujúcemu vrátená alikvotná časť platby za tábor na účet, z ktorého predávajúci platbu obdržal. Náhrada žiadnych iných nákladov ako napr. ubytovanie, doprava apod. sa neposkytuje. Platbu za tábor je predávajúci povinný poukázať na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od zrušenia tábora.
 5. Reklamácie vybavuje predávajúcim poverená osoba, ktorou je Ľudmila Andrejková – mobil: 0907924207, mail: funnilytabor@gmail.com.
 6.   V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) je Kupujúci je oprávnený do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný o odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy kupujúci predávajúcemu doručí oznámenie o odstúpení od zmluvy, kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré od kupujúceho obdržal, a to na bankový účet, z ktorého predávajúci obdržal platbu. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.
 7. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy bez udania dôvodu od zmluvy odstúpiť. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný o odstúpení od zmluvy informovať kupujúceho formou jednostranného právneho jednania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci v prípade odstúpenia od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy predávajúci kupujúcemu doručí oznámenie o odstúpení od zmluvy, kupujúcemu vráti všetky platby, ktoré od kupujúceho obdržal, a to na bankový účet, z ktorého predávajúci obdržal platbu.

VII. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je u nás zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke v sekcii Ochrana osobných údajov v dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov.

VIII. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s táborom na elektronickú e-mailovú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú e-mailovú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na internetovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

IX. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV 

 1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 051/772 15 97.6.

 1. V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si zmluvné strany nesú samy.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci sa zaväzuje, že pokiaľ dieťa užíva lieky, nahlási ich zdravotníkovi tábora v nástupný deň tábora a odovzdá lieky v originálnom balení, s presnou medikáciou zdravotníkovi tábora. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že z bezpečnostných dôvodov deti nesmú mať pri sebe v dobe konania tábora žiadne medikamenty a lieky. Nespotrebované lieky budú vrátene posledný deň konania tábora kupujúcemu.
 2. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadné škody na majetku spôsobené účastníkom tábora alebo kupujúcim hradí v zodpovedajúcej výške kupujúci.
 3. Kupujúci berie na vedomie a potvrdzuje, že bol predávajúcim dôrazne upozornený, že v žiadnom prípade nie je doporučené, aby dieťa malo na tábore akékoľvek cennosti ako šperky z drahého kovu, elektroniku, mobilný telefón, tablet apod. Za tieto veci predávajúci ako usporiadateľ tábora v žiadnom prípade neručí a kupujúci s týmto takto plne súhlasí.
 4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že dieťa bude pri vstupnej kontrole zdravotníkom podrobený kontrole, či nemá vši.
 5. Predávajúci prehlasuje, že účastník tábora bude mať po dobu konania tábora dojednané úrazové poistenie.
 6. Zákazník berie na vedomie, že v prípade smrti účastníka tábora následkom úrazu je poistné plnenie maximálne do výšky 2000 eur, v prípade trvalých následkov úrazu účastníka tábora maximálne do výšky 4000 eur a v prípade telesného poškodenia účastníka tábora maximálne do výšky 1000 eur.
 7. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že dieťa s ľahším poranením, ktoré si spôsobilo pred nástupom na tábor, možno na tábor prijať len v prípade predchádzajúcej konzultácie a dohody s táborovým zdravotníkom.
 8. Kupujúci berie na vedomie a v dobe konania tábora súhlasí s transportom dieťaťa pre neakútne ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia.
 9. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že táborový zdravotník a vedúci má právo k nahliadnutiu do kompletnej zdravotnej dokumentácie dieťaťa v prípade ošetrenia dieťaťa v zdravotníckom zariadení.
 10. Kupujúci berie na vedomie obsah táborového poriadku klasického pobytového tábora, jeho kompletné znenie je k dispozícii tu>>.